[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by สาขางานการท่องเที่ยว(Tourism Department) วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง Power by งานศูนย์ข้อมูลฯ
 


  

            
บุคลากร สาขางานการท่องเที่ยว

ที่

ชื่อ นามสกุล

 
1

นางสาวรัชนี  เกิดเต็มภูมิ

หัวหน้าสาขางาน

2

นายสุรเชษฐ  ชัยวงษ์

ศศ.บ.    อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ศษ.บ.   จิตวิทยาการแนะแนว

     
 
 
            อุตสาหกรรมบริการมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ธุรกิจสปา ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการบิน ธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา ธุรกิจของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ฯลฯ)  ซึ่งเป็นธุรกิจที่ขาดแคลนบุคลากร ทั้งที่ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดี  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเป็นสาขาวิชาที่ผลิตบุคลากรเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยตรง  ผู้ที่ผ่านการศึกษาในด้านนี้จะมีความเข้าใจกระบวนการทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของธุรกิจโรงแรม และธุรกิจการท่องเที่ยว งานสำนักงานของโรงแรม การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานทางการท่องเที่ยว  การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงบุคลิกภาพ มารยาท มนุษยสัมพันธ์และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่การทำงานต่อไป 
            ผู้ที่ประสงค์จะเข้าเรียนในสาขาวิชานี้  ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีใจรักงานด้านการบริการ (Service Mind) มีความสนใจในด้านภาษาต่างประเทศ  มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทนและเสียสละ เป็นต้น
            อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถสร้างงานและรายได้ให้กับสังคมไทยได้เป็นอย่างดี  รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญอันเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำในการจัดการท่องเที่ยว จากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านการแข่งขันรูปแบบต่าง ๆ   ของการท่องเที่ยวนั้นจำเป็นต้องต้องมีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของคนและงานให้สมดุล  เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
            นักศึกษาที่ศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา (ปวช..) ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวจะช่วยเสริมสร้างความสามารถอันหลากหลายในอาชีพธุรกิจบริการ เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจการบินและการขนส่ง  ตลอดจนธุรกิจบริการอื่น ๆ ให้ครบในทุกด้านและสามารถนำเอาทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายในท้องถิ่นทั่วประเทศไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
            การจัดการเรียนการสอน ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เปิดสอน ได้แก่

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หลักสูตร  3  ปี
-  สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว   สาขางาน การท่องเที่ยว

แนวทางการประกอบอาชีพ

การศึกษามุ่งเน้นความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎี การจัดการ และภาคปฏิบัติ
ในงานโรงแรมและการท่องเที่ยว ตลอดจนธุรกิจอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจการบิน ธุรกิจเรือสำราญ ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจนำเที่ยว การจำหน่ายสินค้าของที่ระลึก เป็นต้น ศึกษาและเข้าใจถึงทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการให้บริการและการต้อนรับ  รวมทั้งความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี  ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตั้งแต่ส่วนปฏิบัติการจนกระทั่งถึงระดับหัวหน้างาน หรืออาชีพอิสระอื่น ๆ สามารถประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เช่น วิชาชีพในธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว ฯลฯ

 

 

 

 

Home     About us     News     Calendar     Webboard     Admin
สาขางานการท่องเที่ยว(Tourism Department) วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 4 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5334-1872 โทรสาร 0-5334-1485
Powered by Power by งานศูนย์ข้อมูลฯ